AASTAARUANNE

Aastaaruanne on kokkuvõte majandusaasta jooksul toimunud raamatupidamisest ja ettevõtte olukorrast majandusaasta lõpu seisuga. Aastaruanne on piiratud kindlate reeglitega, millega tagatakse õige ja õiglane informatsioon. Aastaaruande koostajal ja allkirjastajal lasub vastutus esitatud informatsiooni ees. Juhatus peab antud aruande heaks kiitma ja allkirjastama. Vastavalt ettevõtja kategooriale, kehtivad ka erinevad aastaaruande nõuded. Ettevõted jagatakse järgmiselt: Mikroettevõte, väikeettevõte, keskmine ettevõte ja suurettevõte.

 

Aitame Teil koostada aastaaruandeid ja ettevõtte põhikirju nii Eestis kui ka Soomes.