REGISTRIPIDAJA SELGITUSED JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

ProAccounting /Fashion & Housing Group OÜ

Registripidaja:
ProAccounting /Fashion & Housing Group OÜ kliendiregister
Käibemaksutunnus: EE101839390

ProAccounting /Fashion & Housing Group OÜ

Narva mnt 5

10117  TALLINNA

Registreerimisnumber 12527847

y-tunnus: 2706247-1

Isikuandmete volitatud töötleja:
Tel: +358 451 640 017
Mira Luukkanen

Registri eesmärk

Registripidaja salvestab ja kasutab registrisse kuuluvat informatsiooni pakkumaks ettenähtuid teenuseid, arendamaks ettevõtlust ja tagamaks professionaalsed kliendisuhted.

Eespool mainitud teenuste alla kuuluvad raamatupidamine, finantsalased teenused ja äri- ja maksunõustamine. Registri piiri kuuluvat informatsiooni võib kasutada ka turundus ja reklaami eesmärgil, juhul kui seda pole keelatud registripidaja nõudel.

Registris sisalduv teave

Register sisaldab kliendi informatsiooni, isikukoodi/registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid, võimalikke majandus- ja personaliinformatsiooni, kindlustusinfot, maksuinfot, panga informatsiooni ja muud avalikku ja teenuse pakkumiseks vajalikku informatsiooni.

Andmete registrisse kandmine

Kliendiandmed saadakse otse kliendilt lepingu sõlmimisel. Potentsiaalsete klientide andmed kogutakse avalikest allikatest ja koostööpartnerite kaudu.

Registriandmete säilitamine ja avalikustamine

Registriandmeid käsitletakse rangelt konfidentsiaalselt ja vastavalt juhendile. Kogu materjal on kaitstud ettevaatusabinõudega, tagamaks selle, et asjasse mittepuutuvatel isikutel ei ole ligipääsu andmetele.

Registriandmeid võib loovutada ainult seadusega ettenähtud juhtudel ja ettenähtud isikutele. Väljaspool EU-/ETA-maid tohib registriandmeid loovutada seadusega ettenähtud juhtudel.

Turunduseesmärgil andmete loovutamiseks kolmandatele osapooltele küsitakse kliendilt luba igal juhul personaalselt.

Õigused

Kliendil on õigus saada informatsiooni tema kohta leiduvate registriandmete kohta või esitada korrigeerimispalve, juhul kui andmetes on ebakorrektset informatsiooni. Kliendil on samuti ka õigus paluda andmete eemaldamist ja seadistuste muutmist, juhul kui andmeid ei lubata kasutada näiteks turunduseesmärgil.

Registriandmete säilitusaeg

Registriandmeid säilitatakse vastavalt äriseaduses sätestatud tähtaegadele. Peale seaduslikku aegumist säilitatakse andmeid ainult muude võimalike kontakteerumiste jaoks.

Registriandmete kaitse

registriandmed on rangelt konfidentsiaalsed ja tugevalt kaitstud. Registrid asetsevad erinevates programmides ja pilveteenustes, kuhu ligipääs on kaitstud tulemüüridega, kasutajatunnustega, salasõnadega, litsentsidega ja muude tugevate autentimismeetoditega. Registriandmete juurdepääs on antud ainult nendele isikutele, kellel on kohustus töödelda registrid märgituid andmeid.

Registri nimi

ProAccounting / Fashion & Housing Group Oü:n kliendiinfo ja turundusandmed

Registri eesmärk

Rekisterinpitäjä kerää ja käyttää rekisterin piiriin kuuluvia tietoja tarjotakseen ja tuottaakseen toimialansa mukaisia palveluita, kehittääkseen liiketoimintaansa, sekä luodakseen ja hoitaakseen asiakassuhteita.

Edellä mainitut toimialan mukaiset palvelut käsittävät taloushallinnon ja liiketoimintakonsultoinnin piiriin kuuluvat palvelut. Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei tätä erikseen kielletä rekisteriin merkityn oikeushenkilön toimesta.

Registris sisalduv teave

Rekisteri sisältää asiakkaan tietoja, kuten nimi, y-tunnus/henkilötunnus, osoite- ja yhteystiedot, mahdolliset talous- ja henkilöstötiedot, vakuutustiedot, verotustiedot, pankkitilin tiedot sekä muut viranomaistahoilta saatavat, palvelun toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot.

Edelleen rekisteri sisältää tiedot asiakkaan palvelukokonaisuudesta, palveluhistoriasta, asiakassuhteen historiatiedot, viestinnän historiatiedot sekä kaikki asiakkuuden hallinnan kannalta oleelliset tiedot.

Andmete registrisse kandmine ja kanalid

Asiakkaiden rekisteriin merkityt tiedot kerätään suoraan asiakkaalta asiakassuhteen solmimisen yhteydessä.

Potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tiedot kerätään itse kohteelta taikka julkisista rekistereistä, päivittäisten toimintojen ja sidosryhmäkontaktien kautta.

Registriandmete säilitamine ja avalikustamine

Tilitoimisto käsittelee rekisteritietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Rekisteritietoja käsitellään ohjeistuksen avulla, jonka tuntee koko henkilökunta. Kaikki materiaali on suojattu varotoimenpitein, jotka varmistavat sen, etteivät ulkopuoliset tahot pääse tietoihin käsiksi. Henkilötiedot hävitetään lakisääteisen määräajan umpeuduttua.

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain näin salliessa tai pakottaessa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lain sallimissa rajoissa.

Suoramarkkinointitarkoituksissa tietojen luovutukseen kolmannelle osapuolelle lupa tiedustellaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Õigused

Rekisteriin merkityllä on oikeus nähdä, mitä tietoja rekisterin pitäjällä on hallussaan rekisteriin merkittyä oikeushenkilöä koskien. Rekisteriin merkityllä on oikeus esittää korjauspyyntö, mikäli tiedoissa on puutteita tai virheitä. Reksiteriin merkityllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista tai asetusten muuttamista, mikäli tietojen käyttöä halutaan rajoittaa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksissa.

Rekisteriin merkityn oikeuksia voidaan rajoittaa, mikäli sillä on lainsäädännöllinen tai muu salassapitovelvollisuudellinen kanta.

Registreerimisinfo peetumisaeg

Rekisteritietoja säilytetään liiketoiminnassa noudatettavien lakien pykälissä määriteltyjen ajanjaksojen mukaisesti. Lakisääteisen ajan umpeuduttua tietoja säilytetään ainoastaan mahdollista muuta viestintää varten.

Salvestusteabe kaitse

Rekisterissä olevat tiedot on suojattu vahvasti. Rekisterit sijaitsevat erilaisissa järjestelmissä ja pilvipalveluissa, joihin pääsy on suojattu vahvasti palomuureilla, käyttäjätunnuksilla, salasanoilla, lisensseillä sekä muilla vahvoilla tunnistautumiskeinoilla. Rekisteritietoihin pääsy on myönnetty ainoastaan niille henkilöille, joiden on välttämätöntä käsitellä rekistereihin merkittyjä tietoja.