Rekisteriseloste ProAccounting/Baltic ProManagement Oy

Rekisterinpitäjä
ProAccounting / Fashion & Housing Group Oü

Narva mnt 5,

10117 Tallinn

y-tunnus:  EE101839390

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasvastaava, +372 554 2486

Rekisterin nimi

ProAccounting / Fashion & Housing Group Oü asiakastieto- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä kerää ja käyttää rekisterin piiriin kuuluvia tietoja tarjotakseen ja tuottaakseen toimialansa mukaisia palveluita, kehittääkseen liiketoimintaansa, sekä luodakseen ja hoitaakseen asiakassuhteita.

Edellä mainitut toimialan mukaiset palvelut käsittävät taloushallinnon ja liiketoimintakonsultoinnin piiriin kuuluvat palvelut. Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei tätä erikseen kielletä rekisteriin merkityn oikeushenkilön toimesta.

Rekisterin sisältämä tieto

Rekisteri sisältää asiakkaan tietoja, kuten nimi, y-tunnus/henkilötunnus, osoite- ja yhteystiedot, mahdolliset talous- ja henkilöstötiedot, vakuutustiedot, verotustiedot, pankkitilin tiedot sekä muut viranomaistahoilta saatavat, palvelun toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot.

Edelleen rekisteri sisältää tiedot asiakkaan palvelukokonaisuudesta, palveluhistoriasta, asiakassuhteen historiatiedot, viestinnän historiatiedot sekä kaikki asiakkuuden hallinnan kannalta oleelliset tiedot.

Rekisteritietojen keruutavat- ja kanavat

Asiakkaiden rekisteriin merkityt tiedot kerätään suoraan asiakkaalta asiakassuhteen solmimisen yhteydessä.

Potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tiedot kerätään itse kohteelta taikka julkisista rekistereistä, päivittäisten toimintojen ja sidosryhmäkontaktien kautta.

Rekisteritietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Tilitoimisto käsittelee rekisteritietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Rekisteritietoja käsitellään ohjeistuksen avulla, jonka tuntee koko henkilökunta. Kaikki materiaali on suojattu varotoimenpitein, jotka varmistavat sen, etteivät ulkopuoliset tahot pääse tietoihin käsiksi. Henkilötiedot hävitetään lakisääteisen määräajan umpeuduttua.

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain näin salliessa tai pakottaessa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lain sallimissa rajoissa.

Suoramarkkinointitarkoituksissa tietojen luovutukseen kolmannelle osapuolelle lupa tiedustellaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Oikeudet

Rekisteriin merkityllä on oikeus nähdä, mitä tietoja rekisterin pitäjällä on hallussaan rekisteriin merkittyä oikeushenkilöä koskien. Rekisteriin merkityllä on oikeus esittää korjauspyyntö, mikäli tiedoissa on puutteita tai virheitä. Reksiteriin merkityllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista tai asetusten muuttamista, mikäli tietojen käyttöä halutaan rajoittaa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksissa.

Rekisteriin merkityn oikeuksia voidaan rajoittaa, mikäli sillä on lainsäädännöllinen tai muu salassapitovelvollisuudellinen kanta.

Rekisteritietojen säilytysaika

Rekisteritietoja säilytetään liiketoiminnassa noudatettavien lakien pykälissä määriteltyjen ajanjaksojen mukaisesti. Lakisääteisen ajan umpeuduttua tietoja säilytetään ainoastaan mahdollista muuta viestintää varten.

Rekisteritietojen suojaus

Rekisterissä olevat tiedot on suojattu vahvasti. Rekisterit sijaitsevat erilaisissa järjestelmissä ja pilvipalveluissa, joihin pääsy on suojattu vahvasti palomuureilla, käyttäjätunnuksilla, salasanoilla, lisensseillä sekä muilla vahvoilla tunnistautumiskeinoilla. Rekisteritietoihin pääsy on myönnetty ainoastaan niille henkilöille, joiden on välttämätöntä käsitellä rekistereihin merkittyjä tietoja.